Privacy Beleid

Hulp nodig? Email info@recheck.io

INLEIDING

Dit Privacybeleid bevat basisinformatie over de verwerking van Persoonsgegevens, verkregen:

Deze versie van het Privacybeleid van ReCheck is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming - GDPR (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad). In dit document leggen wij uit hoe wij zorg dragen voor uw Persoonsgegevens zowel in de gevallen waarin u gebruik maakt van de blockchain-gebaseerde diensten van ReCheck, als wanneer u uw contactgegevens aan ons verstrekt ten behoeve van communicatie en diverse abonnementen.

1. DEFINITIES

In dit privacybeleid worden de volgende definities van de termen, ontleend aan Art. 4 van de Verordening, worden gebruikt:

"Verordening" - Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van Persoonsgegevens. Zij heeft rechtstreekse werking en houdt een wijziging in van de wetgeving van de lidstaten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Zij heeft tot doel de "rechten en vrijheden" van natuurlijke personen te beschermen en te waarborgen dat hun Persoonsgegevens niet worden Verwerkt zonder hun medeweten, en dat, waar mogelijk, de Verwerking afhankelijk is van hun toestemming.

"Persoonsgegevens" - kunnen alle informatie zijn die betrekking kan hebben op een natuurlijke persoon die wordt geïdentificeerd, of een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een of meer specifieke kenmerken of herleidbare aspecten die met die natuurlijke persoon verband houden. Vanuit het oogpunt van de aard van de informatie omvat de term "Persoonsgegevens" elke soort verklaring betreffende een persoon. Dit omvat zowel "objectieve" informatie als "subjectieve" informatie, meningen of beoordelingen. Wat de vorm of drager van deze informatie betreft, omvat de term "Persoonsgegevens" informatie in alfabetische, digitale, grafische, fotografische of akoestische vorm. Het gaat bijvoorbeeld om informatie die is opgeslagen op papier, maar ook om informatie die is opgeslagen in een computergeheugen.

"Bijzondere categorieën persoonsgegevens": een bijzonder type persoonsgegevens vanwege de specifieke aard van de informatie die ermee over de natuurlijke persoon wordt verstrekt. Het gaat met name om informatie over ras of etnische afkomst, godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van vakbonds- (of beroeps-)organisaties, gegevens over de gezondheid van de betrokkene, biometrische gegevens met als enig doel de natuurlijke persoon te identificeren.

"Verwerking verantwoordelijke": degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens van natuurlijke personen vaststelt en verstrekt.

"Verwerking" betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, wijzigen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending en toegang, ordenen, wissen of vernietigen. In de praktijk kan elke activiteit waarbij Persoonsgegevens in enigerlei vorm worden gebruikt, de Verwerking van Persoonsgegevens inhouden.

"Betrokkene" - elke levende natuurlijke persoon die het voorwerp is van Persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn opgeslagen.

2. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE DATA VERWERKER

Wij zijn ReCheck B.V., een in Nederland geregistreerd bedrijf met ondernemingsnummer 68561024, met zetel en vestigingsadres Smedestraat 2, fl. 4, 6411 CR, Heerlen, Nederland / hierna in dit beleid kortweg "ReCheck" of/en "de verantwoordelijke"/ genoemd.

Wij zijn de beheerder van uw persoonsgegevens en in die hoedanigheid zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken en opslaan van uw gegevens op een eerlijke, transparante en veilige manier, rekening houdend met uw belangen.

Contactgegevens:

Als u met ons in contact wilt komen, vindt u hieronder onze contactgegevens. In de volgende hoofdstukken van dit Privacybeleid vindt u gedetailleerde informatie over uw rechten als betrokkene en ook - instructies die het indienen van uw toegangsverzoeken zullen vergemakkelijken.
Email: info@recheck.io
Correspondentieadres: Smedestraat 2, fl. 4, 6411 CR, Heerlen, Nederland

3. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

3.1. Persoonsgegevens verzameld via het contactformulier op onze Website

Door gebruik te maken van de contactformulieren op onze Website, kunt u uw e-mailadres opgeven, dat wij zullen verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Registratie voor vroegtijdige adoptie van ReCheck's producten en diensten tegen preferentiële voorwaarden;
 • Inschrijving voor onze nieuwsbrief;
 • Inschrijving voor speciale aanbiedingen voor trouwe klanten;
 • Het bieden van ondersteuning, klantenservice en software-updates, verbeteringen en mogelijke risico's en problemen
 • Het communiceren met u over gebruikersregistraties, abonnementen, servicetarieven;
 • Het verzenden van essentiële informatie van het blockchain-netwerk en de technische infrastructuur voor hash- en gegevensopslag;
 • Het sturen van facturen voor de diensten die u heeft gebruikt;
 • Om u te informeren over updates in onze servicevoorwaarden, dit Privacybeleid en/of andere relevante documenten;
 • Het verzenden van evaluatieformulieren, waarmee u uw tevredenheid en gebruikerservaring aan ons kunt terugkoppelen en ons uw aanbevelingen voor verbetering en nieuwe functies kunt sturen;
 • Directe e-mailmarketing;

3.2. Persoonlijke gegevens verzameld bij het gebruik van onze op blockchain gebaseerde diensten

De ReCheck mobiele applicatie is de tool die de unieke anonieme identiteit van de smartphone gebruiker creëert, opslaat, beheert en herstelt en dus is de mobiele applicatie vaak een verplicht onderdeel van het gebruik van een van onze blockchain-gebaseerde diensten.

Bij het installeren van de ReCheck mobiele applicatie wordt automatisch een unieke blockchain identiteit voor u, als gebruiker van de app, aangemaakt. Standaard is deze blockchain-identiteit anoniem, d.w.z. dat deze niet kan worden gekoppeld aan de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

Echter, door uw eigen discretie, hebt u de mogelijkheid om uw blockchain identiteit te koppelen aan uw echte identiteit, door het aanvullend invoeren van uw naam en andere persoonlijke gegevens. Dit is een optionele functie - u kunt er gebruik van maken, alleen als u dat wenst. Het doel van deze functie is de geloofwaardigheid van de verrichte transacties te vergroten en bij te dragen tot meer betrouwbare rechtsgevolgen van deze laatste.

Samen met de gegevens in de voorgaande paragrafen, wordt bij de installatie van de ReCheck mobiele app een digitaal token ontvangen van Google Play (resp. - Apple Store) en opgeslagen op de server van ReCheck. Dit digitale token wordt door ons gebruikt voor de identificatie van het apparaat van de gebruiker bij het verzenden van pushberichten.

Uw persoonsgegevens, verkregen bij het gebruik van de diensten van ReCheck, zullen worden verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Het leveren van de gevraagde diensten;
 • Het maken van back-ups en het herstellen van de unieke blockchain-identiteit;
 • Het verlenen van ondersteuning, klantenservice en software-updates;
 • Het verzenden van facturen voor gebruikte diensten;
 • Het verzenden van essentiële informatie van het blockchain netwerk en de technische infrastructuur voor hash- en gegevensopslag;
 • Het informeren over updates en verbeteringen, potentiële risico's en problemen;
 • Het versturen van pushmeldingen rechtstreeks in de app met betrekking tot de gebruikte diensten (bijv. meldingen van ontvangen documenten, hangende acties van de gebruiker, etc.).

3.3. Bijzondere Categorieën Persoonlijke gegevens verzameld bij het gebruik van onze op blockchain gebaseerde diensten

De door ReCheck geleverde diensten (d.w.z. mobiele applicatie) en de geboden functionaliteiten in de Website zijn niet bedoeld voor opslag en Verwerking van Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens op grond van Art. 9 en Art. 10 van de Verordening.

4. INGEBOUWDE PRIVACY EN GEGEVENSBEVEILIGING

Bij de ontwikkeling van onze softwarediensten heeft de beveiliging van persoonsgegevens onze hoogste prioriteit. Hier volgen enkele van de belangrijkste voordelen van onze diensten op het gebied van gegevensbeveiliging:

4.1. Recheck maakt gebruik van gedecentraliseerd inloggen wanneer gebruikers inloggen met hun unieke blockchain identiteit, die wordt opgeslagen op hun smartphone. Op deze manier zijn gebruikers de eigenaars van hun identiteit, die anoniem is. Zoals hierboven uitgelegd, kunnen zij deze blockchain identiteit al dan niet koppelen aan hun echte identiteit.
4.2. Bij het gebruik van onze diensten is de uitwisseling van bestanden volledig mogelijk zonder persoonsgegevens te verzamelen, noch van de verzender, noch van de ontvanger. Bestanden kunnen rechtstreeks worden verzonden naar de anonieme blockchain identiteit van de ontvanger. Geen e-mail, telefoon, namen of andere persoonlijke informatie van de gebruikers naar wie informatie wordt verzonden is vereist.
4.3. Om de veiligheid van de gegevens te verhogen, hebben we pseudonimisering mechanisme geïntroduceerd, door elke gebruiker een bijnaam of een "handvat" te geven.
4.4. Alle documenten die een gebruiker via de ReCheck-diensten deelt, worden versleuteld met een privésleutel die alleen deze gebruiker bezit en bewaart. Er worden geen wachtwoorden en gebruikersnamen op onze servers opgeslagen. Zonder de persoonlijke sleutel van de betreffende individuele gebruiker kunnen de geüploade documenten niet worden gelezen.
4.5. Gebruikers hebben de mogelijkheid om een hash van één document in een blockchain te registreren zonder het naar onze server te uploaden - het document blijft lokaal op hun machine. Hashing is een cryptografische techniek die we gebruiken genereert een unieke tekenreeks die dient als een digitale vingerafdruk van het desbetreffende document. In termen van gegevensbeveiliging is dit van nature een van de meest betrouwbare versleutelingstechnieken.

5. RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

Wij verzamelen uw gegevens op gronden die zijn toegestaan door de Europese en Nederlandse wetgeving (esp. EU-verordening 2016/679, ook bekend als de GDPR).

Wij verzamelen en anderszins verwerken uw gegevens op de volgende rechtsgronden:

5.1. Uitvoering van een contract

Als ontwikkelaar en exploitant van de op blockchain gebaseerde diensten van Recheck, verzamelt en gebruikt Recheck uw persoonsgegevens om de gevraagde software dienst aan u te leveren en om u op de hoogte te houden van alle zaken die verband houden met deze diensten, met inbegrip van hun functionaliteit, de voorwaarden en prijzen voor uw abonnement, de verwerking van uw betalingen, enz.

Wij treden op als partij bij een overeenkomst voor de levering van online/softwarediensten - waarbij ReCheck de dienstverlener is en de betrokkene - optreedt als de gebruiker van de genoemde diensten. In deze rol verwerken wij uw gegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, te weten: "de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst".

5.2. Gewettigd belang

Wij hebben een legitiem belang om relevante informatie van de huidige gebruikers van de ReCheck-diensten te gebruiken voor toekomstige marketingcampagnes en om gebruikers op de hoogte te houden van toekomstige verbeteringen, nieuwe functies van de diensten enz.

Daarnaast slaan wij de gegevens met betrekking tot uw betalingen en aankopen op om ervoor te zorgen dat deze informatie beschikbaar is in geval van officiële procedures, zoals civiele procedures (bijv. als wij worden aangeklaagd voor schadevergoeding), administratieve en strafrechtelijke onderzoeken (bijv. als wij worden gecontroleerd door de belastingdienst), consumentenclaims en geschillen, enz.

5.3. Toestemming

In alle gevallen waarin u geen huidige gebruiker van de Recheck-diensten bent, maar u zich wel hebt geabonneerd op onze nieuwsbrieven en andere bulletins, zal uw e-mail worden verwerkt op basis van uw toestemming.

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken door ons een korte e-mail te sturen of door te klikken op de knop "Ik wil geen e-mails meer van ReCheck ontvangen" in elke e-mail die u van ons ontvangt.

6. PERIODE GEDURENDE WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD

Persoonsgegevens van de gebruikers van onze diensten worden door Recheck opgeslagen zolang de accounts van de gebruikers bestaan. U kunt op elk moment de beëindiging van uw account aanvragen, in welk geval wij alle gegevens met betrekking tot uw blockchain-identiteit uit de systemen van ReCheck zullen verwijderen (met uitzondering van de hashes, die gezien de onveranderlijkheid van gegevens in het blockchain-netwerk, niet kunnen worden gewist). Bepaalde Persoonsgegevens kunnen echter worden overgedragen aan en opgeslagen in het archief van ons bedrijf (in overeenstemming met het beginsel van minimale gegevensopslag) voor gevallen van mogelijke gerechtelijke claims of administratieve procedures binnen een periode van 5 jaar vanaf de beëindiging van uw account.

7. AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN INFORMATIE VIA COOKIES

Wij kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen via cookies. Voor meer details, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen, beschikbaar op de Website.

8. ANDERE BEDRIJVEN EN PERSONEN DIE UW INFORMATIE ONTVANGEN

8.1. Betalingen en boekhouding

Om uw betaling te verwerken, worden uw betalingsgegevens gedeeld met onze betalingsdienstverleners. Een extern accountantskantoor heeft toegang tot alle facturen en kwitanties die in verband met het gebruik van de ReCheck-diensten worden uitgegeven.

8.2. Marketingdiensten en bedrijfsontwikkeling

Ten behoeve van e-mail marketingcampagnes, direct-marketing en bedrijfsontwikkeling kan uw e-mailadres worden doorgegeven aan externe marketingbureaus en/of andere aanbieders van dergelijke diensten. Online ID-gegevens (bijv. verzameld bij website bezoeken) kunnen ook worden gebruikt en overgedragen voor marketingdoeleinden.

Als Betrokkene heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen Verwerking voor direct-marketing doeleinden, zullen uw Persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

8.3. Officiële autoriteiten en juridisch advies

Uw Persoonsgegevens kunnen in voorkomende gevallen worden doorgegeven aan of toegankelijk worden gemaakt voor diverse overheidsinstanties / opsporings- en administratieve autoriteiten, belastingdiensten, rechtbank/ in verband met officiële procedures, waaronder gerechtelijke, administratieve en onderzoeksprocedures. Zo nodig kunnen uw gegevens in dergelijke of soortgelijke gevallen ook ter beschikking worden gesteld aan bedrijven of personen die ReCheck in het kader van deze procedures de nodige juridische diensten verlenen en advies verstrekken.

Op uitdrukkelijk verzoek van de Betrokkene zullen wij hieraan graag aanvullende informatie verstrekken over bovengenoemde ontvangers van gegevens.

9. UW GEGEVENS BUITEN DE EU

Indien de ontvangers van uw gegevens zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, zullen wij passende waarborgen bieden dat uw gegevens worden verwerkt met de zorgvuldigheid en toewijding die van elke ontvanger in de EER zou worden vereist.

Dergelijke doorgiften zullen onderworpen zijn aan bindende bedrijfsvoorschriften, de zogenaamde Standard Contractual Clauses (SCC) zoals aangenomen door de EU-Commissie en bijgewerkt op 6 juni 2021, of een ander gegevens beschermingsmechanisme dat uw rechten en controle met betrekking tot uw gegevens waarborgt.

10. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT GEGEVENSBESCHERMING

Volgens de AVG/GDPR heeft u het recht op:

 • Recht op toegang;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht op wissen (recht om te worden vergeten);
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
Recht op toegang

U hebt het recht om op uw verzoek toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die over u worden bewaard; u hebt ook het recht om een kopie te vragen van de Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om te vragen dat onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens worden gecorrigeerd; afhankelijk van de doeleinden van de Verwerking kunt u het recht hebben om onvolledige Persoonsgegevens te laten aanvullen.

Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

U hebt het recht om te verzoeken dat Persoonsgegevens worden gewist wanneer deze niet langer nodig zijn of wanneer de Verwerking ervan onwettig is; Merk op dat Art. 17 van GDPR de gevallen schetst waarin wij verplicht zijn uw gegevens te wissen. In sommige gevallen zouden wij uw gegevens moeten bewaren, zelfs als om wissing is verzocht /bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting die Verwerking vereist volgens het recht van de Unie of van Nederland. U moet ook in gedachten houden dat gezien de onveranderlijkheid van gegevens in het blockchain-netwerk, gegevens die op de blockchain-grootboeken zijn geplaatst, niet kunnen worden gewist.

Recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt dit recht bijvoorbeeld uitoefenen wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar wij deze nog wel in onze systemen moeten opslaan en gebruiken voor situaties zoals de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om uw Persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (d.w.z. in digitale vorm) en kunt u het recht hebben om te verzoeken om overdracht van deze gegevens aan een andere Gegevensverwerker zonder belemmering van onze kant, indien een dergelijke overdracht technisch haalbaar is.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en kunnen wij worden verplicht om uw Persoonsgegevens niet langer te Verwerken. U kunt dit recht bijvoorbeeld uitoefenen wanneer wij uw e-mailadres gebruiken voor direct-marketingdoeleinden - in dergelijke gevallen zullen wij u, zodra u bezwaar hebt gemaakt, niet langer marketingmateriaal toesturen.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de Verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken zonder ons daarvoor een reden op te geven. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen:

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u per e-mail of per gewone post contact met ons opnemen, met gebruikmaking van de contactgegevens aan het begin van dit document. Wij zullen zonder onnodige vertraging en uiterlijk - binnen 1 maand na de datum van ontvangst - op uw verzoeken reageren.

Uw schriftelijk verzoek in het kader van dit hoofdstuk kan op papier of elektronisch worden ingediend en moet het volgende bevatten:

 • Uw naam;
 • Het e-mailadres waarmee u geregistreerd bent in uw persoonlijke account /optioneel, maar ten zeerste aan te bevelen/;
 • Beschrijving van uw verzoek;
 • Gewenst communicatiekanaal /bv. gewone of elektronische post/;
 • Handtekening /in geval van indiening op papier/;
 • Datum van het verzoek;
 • Correspondentieadres;
 • Volmacht - indien ingediend in naam van iemand anders.

* U kunt gevraagd worden informatie te verstrekken om uw identiteit te bevestigen (zoals het klikken op een verificatielink of het verstrekken van een verificatiecode) om uw rechten te kunnen uitoefenen.

11. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van AVG/GDPR en de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan. De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Andere belangrijke taken van de AP zijn onder meer adviseren over nieuwe regelgeving en voorlichting geven over de privacywetgeving.

Alle betrokkenen hebben het recht om bij de AP een klacht in te dienen met betrekking tot de Verwerking van hun Persoonsgegevens - contactinformatie en meer over de procedure kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

12. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

13. KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

ReCheck behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van dit Privacybeleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, op elk gewenst moment.

U zult per e-mail op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid en u zult de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen. De wijzigingen kunnen ook aan u worden meegedeeld, wanneer u onze Website bezoekt.

14. BELEID BIJ WANGEDRAG

Wij streven ernaar dat de informatie op deze website accuraat en actueel is. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig verlies of ongemak veroorzaakt door het vertrouwen op enig materiaal op deze site.

https://recheck.io/, https://recheckair.nl/ en de ReCheck mobiele telefoon applicatie promoten product en document authenticiteit en raden het uploaden van nep data, feiten uit onvertrouwde bronnen of enige informatie die in tegenspraak is met de product of document gerelateerde legitimiteit, ten strengste af. Wij behouden ons het recht voor om toegang tot diensten te ontzeggen, te markeren of functionaliteiten te beperken voor gebruikers die in strijd met ons Privacybeleid handelen. Regels zullen in het algemeen van toepassing zijn voor het publiceren van valse of misleidende informatie, voor het claimen van producten die niet het eigendom zijn van gebruikers, of voor het publiceren van beeldmateriaal dat niet de werkelijke items weergeeft die ze visualiseren.

15. AANSPRAKELIJKHEID BELEID

Op grond van de toepasselijke wetgeving aanvaardt ReCheck geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, gevolgschade of exemplarische schade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot): inkomsten- of inkomstenderving, gegevens verlies, weglating, storingen, eventuele bug- of malware gerelateerde technische. problemen. Wij bieden gebruikers de mogelijkheid zich in te schrijven voor onze Website met de bedoeling hen op de hoogte te houden van eventuele nieuwe diensten die wij aanbieden, nieuws en updates voor onze mobiele applicatie of wijzigingen in de huidige Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid. Indien gebruikers beslissen om zich uit te schrijven en niet langer updates voor onze Website, producten of diensten te ontvangen, kunnen gebruikers dit naar eigen goeddunken doen. In overeenstemming met de Verordening Gegevensverwijdering zijn wij verplicht alle gegevens en records te verwijderen van gebruikers die ervoor gekozen hebben zich uit te schrijven. ReCheck neemt alle noodzakelijke maatregelen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingevoerd door de Europese Commissie, binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Wij bezitten GEEN van de door de gebruikers verstrekte informatie of Persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van de Website of de ReCheck mobiele applicatie.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites die eigendom zijn van en beheerd worden door iemand anders en die toegankelijk zijn via de ReCheck Website. Andere websites hanteren hun eigen privacybeleid en gebruik- en openbaarmaking praktijken, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Gebruikers wordt geadviseerd hun beleid zorgvuldig te lezen.

Copyright

Copyright © 2017 – 2023, ReCheck B.V. All Rights Reserved.

"ReCheck" is een geregistreerd handelsmerk van ReCheck B.V. Alle handelsmerken, logo's, ontwerpen en afbeeldingen die in verband met de ReCheck mobiele applicatie, website en diensten worden gebruikt, blijven eigendom van ReCheck of hun respectieve eigenaren. Indien u vragen heeft over ons, de website, applicatie en/of Diensten, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@recheck.io.