Algemene Voorwaarden

INLEIDING

Deze Algemene Voorwaarden ("AV") regelen het gebruik van ReCheck software ("het Gebruik") ten behoeve van consumenten voor niet-commerciële doeleinden ("de Gebruiker"/"de Gebruikers"). De Dienstverlener is ReCheck B.V., een in Nederland onder bedrijfsnummer 68561024 geregistreerde onderneming, met zetel en directie adres aan Smedestraat 2, Fl. 4, 6411 CR, Heerlen, hierna te noemen "ReCheck", "wij", "ons".

Door bij de installatie van de ReCheck Mobiele Applicatie het vakje "ik ga akkoord/ik bevestig" aan te klikken, is de Gebruiker aan deze AV gebonden.

1. DEFINITIES

"Dienstverlener" – ReCheck B.V.;

"Digitale ID" – een combinatie van een openbare en een particuliere sleutel, versleuteld met een door de gebruiker gegenereerde PIN; door de PIN in te voeren worden alle bewerkingen met gegevens geverifieerd met de particuliere sleutel die wordt bewaard op het mobiele apparaat van de gebruiker, in de opslag van de browser of op een andere plaats. De Digitale ID in de ReCheck omgeving is standaard self-sovereign, wat betekent dat het niet verbonden is met uw echte ID. U kunt ervoor kiezen om het te verbinden met uw real-life ID op de hier beschreven manier;

"Publieke sleutel" – een unieke identificatiecode die zichtbaar is voor alle deelnemers aan door ReCheck ondersteunde blockchain netwerken of grootboek databases, gegenereerd door de gebruiker met de door ReCheck geleverde software of met behulp van de betrokken algoritmen voor het creëren van identiteit van ondersteunde blockchain netwerken. De openbare sleutel helpt andere gebruikers van ReCheck te identificeren, de gegevens tussen gebruikers van ReCheck Docs over te dragen, de authenticiteit te verifiëren en de bedoelde overdracht te verzekeren door de digitale ID van de deelnemers te bevestigen;

"Private key" – een reeks symbolen, die in het geheim wordt gegenereerd en opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten van ReCheck op de wijze zoals beschreven in deze AV. De privésleutel is alleen bij u bekend en wordt gebruikt voor het digitaal versleutelen en ondertekenen van elektronische afschriften die u doet, van gegevens die u overdraagt aan een andere gebruiker van ReCheck of uploadt voor registratie in door ReCheck ondersteunde blockchain netwerken of andere grootboek databases. De grootte van de sleutel is ten minste 32 bytes en er wordt gebruik gemaakt van erkende standaarden en algoritmen voor encryptie;

"Gebruiker" betekent elk individu dat ermee instemt gebonden te zijn aan deze AV voor hun privé behoeften/gebruik in tegenstelling tot zakelijke/commerciële behoeften;

"Elektronische handtekening" betekent de gegenereerde symbolen of andere gegevens in digitale vorm gekoppeld aan een elektronisch verzonden document ter verificatie van uw intentie om het document te ondertekenen;

"ReCheck Data Services" betekent de ReCheck Service Applicatie, gehost op het ReCheck Platform en gebruikmakend van de AWS cloud of andere cloud infrastructuur provider als IaaS;

"ReCheck Ecosystem" omvat de "ReCheck Applicatie" en alle ondersteunde blockchains of ledger databases die er gebruik van maken om gegevens te verzenden, op te slaan, te verzenden of te ontvangen;

ReCheck Service Applicatie is een cloud-gebaseerde software-as-a-service ("SaaS") die gebruik maakt van distributed ledger technology ("DLT") en asymmetrische cryptografie om Digitale ID te genereren en te gebruiken om digitale wilsverklaringen of waarde verklaringen op te slaan en te verzenden in verschillende private of publieke blockchain-netwerken die al dan niet door ReCheck worden ondersteund;

"Echte Identiteit" betekent Uw Identiteit geverifieerd door vertrouwde derden van ReCheck;

"DLT" is een digitaal systeem dat wordt gebruikt voor het opslaan en vastleggen van waarde of elektronische afschriften en/of voor onveranderlijke en verifieerbare transacties met digitale of getokenizeerde activa en/of veilige en traceerbare uitwisseling van elektronische afschriften tussen partijen; vastleggingen van transacties en overdrachten zijn gedecentraliseerd, worden gerepliceerd op de eindapparatuur van alle deelnemers aan het systeem op hetzelfde moment en kunnen na vastlegging niet worden gewijzigd/verwijderd.

De DLT die door de ReCheck wordt gebruikt, is van het type blockchain, maar ReCheck behoudt zich het recht voor alternatieve technologieën te ondersteunen, zoals ledger databases;

eIDAS is de verordening van de Europese Unie inzake elektronische identificatie en vertrouwensdiensten. eIDAS definieert alle elektronische handtekeningen, elektronische zegels, tijdstempels, elektronische leveringsdiensten en garandeert dat in alle EU-lidstaten de elektronische handtekeningen en de elektronische verklaringen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, op gelijke voet zullen worden behandeld als de handgeschreven handtekeningen en de op papier gebaseerde juridische verklaringen en transacties;

Hash, hashing – het coderen van gegevens in een klein, vast stukje informatie; telkens wanneer het originele document verandert, wordt ook de hash gewijzigd. De cryptografische hashing garandeert de integriteit van de geüploade gegevens op de ReCheck-infrastructuur;

2. SERVICE BESCHRIJVING

2.1. De ReCheck Service Applicatie, eenmaal geïnstalleerd, stelt haar Gebruikers in staat de volgende activiteiten veilig, op afstand en elektronisch uit te voeren met een minimum aan frictie - tezamen, "de ReCheck Diensten":

Vastleggen van wilsverklaringen;

Authenticeer en timestamp documenten op een betrouwbare manier;

De integriteit van alle documenten na ondertekening verzekeren door ze te hashen en de hash op DLT op te slaan;

Veilig verzenden en ontvangen van documenten;

Gebruik maken van aangetekende ontvangst bezorging;

Genereer bewijs voor alle operaties die met ReCheck worden uitgevoerd - ondertekening, verzending, ontvangst, tijd stempeling en bestaan van het elektronische document;

De status van de documenten controleren - verzonden/ontvangen, gelezen/ongelezen, ondertekend, enz;

Alle bovenstaande handelingen zijn altijd verbonden aan uw ReCheck account en kunnen al dan niet gekoppeld worden aan uw Real-life Identiteit, afhankelijk van uw voorkeuren.

2.2. ReCheck Docs Services onder eIDAS

De elektronische handtekening, het elektronische tijdstempel en de elektronische aangetekende zending van de ReCheck Docs Services, gekoppeld aan een echte ID, zijn eIDAS-gereglementeerde diensten.

2.3. Aanmaken digitale gebruikers-ID

Zodra u de ReCheck Application download, wordt u gevraagd een herstelzin op te nemen en in te voeren, bestaande uit 12 woorden in een precieze volgorde (de "Herstelzin"). Dit is de herstelzin voor uw account die moet worden gebruikt als u uw PIN meer dan 3 keer achter elkaar vergeet of niet invoert of als u geen toegang hebt tot het apparaat waarop uw Private Key is opgeslagen.

Nadat u uw herstelzin hebt gemaakt, moet u deze invoeren in de ReCheck Application en de applicatie genereert en stuurt u op uw apparaat veilig via [] een willekeurige 8-cijferige PIN.

U moet de PIN invoeren als daarom wordt gevraagd en de applicatie zal uw unieke Digitale ID aanmaken.

Uw Digitale ID wordt opgeslagen op uw toestel en is zichtbaar voor alle deelnemers na het delen van deze Public Key in het systeem.

Het wordt door het systeem gebruikt om de uitgevoerde transacties en de elektronische afschriften/verzonden documenten veilig te authenticeren met één unieke Digitale ID.

U kunt ervoor kiezen om die Digitale ID te koppelen aan uw Echte Identiteit.

U moet uw gebruikers-PIN invoeren telkens wanneer u de ReCheck Applicatie opent en voorafgaand aan bepaalde transacties in de applicatie. U mag uw PIN-code nooit met derden delen en deze altijd vertrouwelijk behandelen. Bij gebreke hiervan dragen wij geen verantwoordelijkheid voor enige vertrouwelijkheid of inbreuk op de veiligheid van gebruikersgegevens die zijn opgeslagen of verwerkt op het ReCheck Trusted Network.

2.4. Een account aanmaken

Om uw account aan te maken op het ReCheck Platform dat toegankelijk is via: [URL], moet u de Digitale ID die is aangemaakt en opgeslagen op uw apparaat, verbinden met uw publieke sleutel die is gegenereerd op uw apparaat en opgeslagen op onze server na het inloggen door de QR-code te scannen die beschikbaar is in het Login-gedeelte. Daarna zal elke bewerking vanaf uw account worden gekoppeld aan uw digitale ID.

2.5. Herstel/verlies van digitaal ID

Bij de installatie van de ReCheck Docs Service Application moet u op een aangewezen manier de herstelzin invoeren die bestaat uit een reeks woorden. De herstelzin zal u helpen uw Digitale ID terug te krijgen in geval van verandering van het apparaat, verlies van PIN, enz. Indien u uw Herstelzin om de een of andere reden niet meer kunt oproepen, blijft uw Digitale ID bestaan zolang de DLT bestaat, maar heeft noch u, noch ReCheck of een derde partij er toegang toe.

2.6. Onomkeerbaarheid van de creatie van uw Digitale ID/de door u gemaakte records die niet aan een Real-life Identity kunnen worden gekoppeld

Eenmaal aangemaakt, kan uw Digitale ID niet worden verwijderd of vernietigd, noch door u, noch door ReCheck. De door u gemaakte digitale records op blockchain of andere gedecentraliseerde/gedistribueerde netwerken kunnen niet op uw verzoek door ReCheck worden verwijderd, tenzij u er ook voor hebt gekozen uw Digitale ID aan uw echte ID te koppelen. In dat laatste geval worden verzoeken om verwijdering door ReCheck verwerkt op de wijze zoals beschreven in het ReCheck Docs Services Privacybeleid.

3. VERANDERING VAN APPARAAT

Indien u wilt inloggen en gebruik wilt maken van de ReCheck Diensten vanaf een nieuw apparaat, dient u eerst de ReCheck Applicatie te installeren en uw herstelzin in te voeren (zie 2.5 Digitaal ID herstel). Al uw functionaliteiten en voorwaarden blijven van toepassing op het "as is" principe, ongeacht dat het apparaat is veranderd. U heeft via uw apparaat toegang tot al uw logs, dossiers en archieven in het ReCheck Platform.

4. UW AANVAARDBAAR GEBRUIK

U bent gerechtigd de ReCheck Applicatie te gebruiken voor het verkrijgen van de ReCheck Diensten op grond van punt 2.1 en volgens de hierin genoemde voorwaarden voor het uploaden/verwerken van legale of geautoriseerde content die gebruikt dient te worden voor legale doeleinden en voor uw particuliere (niet-commerciële) behoeften. Indien u de ReCheck Applicatie wenst te gebruiken voor uw commerciële behoeften, kunt u een aparte account voor commercieel gebruik aanmaken onder de ReCheck Voorwaarden voor commercieel gebruik.

Als tegenprestatie voor de overeengekomen betaling (tenzij het gebruik van de applicatie zich in de gratis proefperiode bevindt) zullen wij u uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik voorzien van: (a) toegang op afstand tot de Dienst via middelen die wij verstrekken (en die online portals of interfaces zoals https of API kunnen omvatten); en (b) een persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare licentie om de software die wij verstrekken te downloaden, te installeren en te gebruiken, uitsluitend om de ReCheck Diensten te bedienen (gezamenlijk, "Gebruiksrechten"). De Gebruiksrechten gelden voor de duur van deze AV. U mag de ReCheck Diensten, Gebruiksrechten niet doorverkopen of derden toestaan Gebruiker te zijn of kopieën van de Software maken of uw inloggegevens aan derden verstrekken, tenzij wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor handelingen of nalatigheden van Gebruikers, en u bent verantwoordelijk voor toegang door iedere partij die u machtigt.

5. ONAANVAARDBAAR GEBRUIK

Het is u niet toegestaan de ReCheck diensten te gebruiken ten behoeve van, of in verband met: (a) reverse engineering, het menselijk leesbaar maken van machinecode of het maken van afgeleide werken of verbeteringen; (b) het verstoren van de beveiliging of werking ervan (met inbegrip van het peilen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van beveiligingsmaatregelen of het verkeerd voorstellen van transmissie bronnen); (c) het verzamelen van inlichtingen voor een concurrerend aanbod; (d); het schenden van de Intellectuele Eigendoms Rechten van een ander; (e) het gebruik ervan in gevaarlijke omgevingen die fail-safe prestaties vereisen waarbij een storing direct of indirect zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel of overlijden of tot schade aan eigendommen of het milieu; (f) inbreuk maken op de regelgeving van de EU/een EU-land tegen haatzaaien, de productie of verspreiding van terroristische content, de financiering van terrorisme of het witwassen van geld of anderszins een handeling verrichten die een strafbaar feit kan vormen of waarvoor een administratieve boete of sanctie kan worden opgelegd of (g) zich bezighouden met enig gebruik waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat het aansprakelijkheid of schade veroorzaakt aan ReCheck of enige andere deelnemer aan het ReCheck Ecosysteem of inbreuk maakt op deze AV. In het geval van een van de voorgaande ongeoorloofde/onaanvaardbare gebruiken, zult u ReCheck vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die kan ontstaan voor ReCheck of een derde partij - klant.

6. GEBRUIK IN STRIJD MET WET- EN REGELGEVING

Het is de Gebruiker te allen tijde verboden om tijdens het gebruik van de ReCheck Diensten een van de volgende handelingen te verrichten of trachten te verrichten:

Een van de onderdelen van het ReCheck Ecosysteem onrechtmatig gebruiken;

Andere Gebruikers lastig te vallen, te bedreigen, te misbruiken, te stalken, de activiteiten van andere Gebruikers te monitoren of te intimideren;

Zich voordoen als iemand anders en de account van iemand anders gebruiken;

Spammen van andere Gebruikers;

Haar inloggegevens bekend te maken of te overhandigen aan derden;

haar account te verhandelen of op enigerlei wijze over te dragen of de toegangsgegevens van andere Gebruikers op te vragen, te verzamelen of in handen te krijgen;

7. WALLET

Wallet-functies zullen worden opgenomen in de volgende versie van het product, in overeenstemming met de beginselen van DID volgens W3C.

8. BETALING

Onze diensten zullen worden aangeboden op basis van een door partijen ondertekend contract, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. In het contract worden de betalingsverplichtingen overeengekomen. ReCheck hanteert een uiterste betaaltermijn van 14 dagen.

9. DATA

9.1. Data invoer

Eigendom van Invoergegevens

U behoudt alle eigendomsrechten of andere rechten op gegevens die u of personen die namens u handelen invoeren, uploaden, overdragen of beschikbaar stellen in verband met, of die door de ReCheck services van uw apparaten of apparatuur worden verzameld ("Invoergegevens")

Beperkte toegang tot Invoergegevens

Het ReCheck Ecosysteem is gebouwd rond het privacy-by-design principe. Al uw gevoelige documenten en data worden cryptografisch gehasht voordat zij worden opgenomen in de ReCheck Infrastructuur en ReCheck heeft in geen geval toegang tot het onderliggende document of data, tenzij u ook gebruik maakt van ReCheck opslagdiensten (URL). Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals die van tijd tot tijd wordt gewijzigd, is de toegang tot documenten die zijn opgeslagen of uitgewisseld in het ReCheck Ecosysteem uitsluitend voorbehouden aan de beoogde ontvangers en de verzender.

9.2. Persoonlijke data

De ReCheck Applicatie vereist geen machtigingen voor toegang tot andere applicaties op uw apparaat, met uitzondering van de camera om de QR-code te scannen in het proces van het aanmaken van uw account (zie 2.4 Een account aanmaken hierboven); het verzenden van meldingen en toegang tot de harde schijf voor het schrijven en lezen van de private sleutel die nodig is om de ReCheck Docs Services te gebruiken, gegevens te versleutelen en te ontsleutelen.

ReCheck heeft geen toegang (tenzij opslagdiensten van ReCheck worden gebruikt), voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, tot de gegevens die in haar ecosysteem worden verzonden of opgeslagen - voor nadere informatie over privacy en gegevensbescherming, ook in het geval u ervoor kiest om uw Digitale ID aan uw Echte Identiteit te koppelen, zie het Privacybeleid van ReCheck op https://recheckair.nl/terms.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle rechten, aanspraken en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, handelsmerken en octrooien), eigendomsrechten (waaronder handelsgeheimen en knowhow), en morele rechten (waaronder rechten van auteurschap en wijziging) waar ook ter wereld ("IPR") in en op de ReCheck diensten en alle daarvan afgeleide werken, wijzigingen en verbeteringen, berusten bij ReCheck en zijn onze vertrouwelijke informatie. Wij zijn eigenaar van alle IPR, gegenereerd door ondersteuning, monitoring of andere observatie van uw gebruik van de ReCheck diensten. De werking en prestaties van de ReCheck diensten zijn onze vertrouwelijke informatie. Indien u suggesties, commentaar of feedback geeft met betrekking tot de ReCheck diensten, draagt u hierbij zonder enige beperking alle rechten, aanspraken en belangen in en op die informatie aan ons over. U zult geen IPR-meldingen op de ReCheck diensten verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken.

Wij kunnen gebruik maken van open source software (OSS) en voor zover vereist door de licenties die OSS dekken, zullen de voorwaarden van dergelijke licenties van toepassing zijn op OSS.

11. INFORMATIE- EN NETWERKBEVEILIGING

We zullen commercieel redelijke administratieve, fysieke en technische waarborgen gebruiken om Persoonsgegevens en Inputgegevens te beschermen en daar beveiligingsprincipes volgen die aan de industrienormen voldoen. Na een bevestigde inbreuk op de beveiliging die leidt tot de toevallige of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of gebruik van uw Persoonsgegevens of Inputgegevens zullen we u zonder onnodige vertraging en naarmate relevante informatie beschikbaar komt op de hoogte stellen om u te helpen bij het voldoen aan uw mogelijke rapportage- of kennisgeving verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving. U zult te goeder trouw met ons samenwerken om eventuele gerelateerde publieke verklaringen of vereiste kennisgevingen te ontwikkelen. U bent als enige verantwoordelijk voor kosten en aansprakelijkheid als gevolg van ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang via uw of Digital Identity-gegevens of -systemen.

12. OVERMACHT

ReCheck is niet aansprakelijk voor de levering van haar ReCheck diensten in geval van een onvoorziene of onvermijdelijke gebeurtenis van buitengewone aard die buiten haar redelijke macht ligt. Een niet-exclusieve lijst van voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen volgt hieronder:

  • Een onderbreking in de werking van AWS's infrastructuur;
  • Een hackeraanval - (inclusief ransomware, kwaadaardige software, datalek, DDOS);
  • Brand, militaire actie, overheidsverboden, natuurrampen, pandemieën die de werking van de IT-infrastructuur beïnvloeden, enz.
  • Falen van blockchain-netwerken?

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ReCheck is niet aansprakelijk voor:

Uw gedrag dat niet verenigbaar is met deze AV, met inbegrip van de bepalingen inzake Aanvaardbaar Gebruik of de toepasselijke wetgeving;

Uw verlies van de Herstel-Zin;

Uw onvermogen om uw eenmaal aangemaakte Digitale ID te vernietigen;

Uw toegang, ook per ongeluk, tot uw accountgegevens (Herstelpin en/of PIN) of tot uw mobiele apparaat waarop uw privésleutel is opgeslagen;key is stored;

Of u documenten naar de beoogde ontvanger hebt verzonden;

in het geval dat wij verplicht zijn om gegevens of metadata over uw ID/gebruik van het ReCheck Trusted Netwerk of de ReCheck diensten op een rechtmatige manier te verstrekken op gepaste wettelijke gronden door een wetshandhavingsinstantie of belastingdienst of anti-witwas/anti-terrorismefinancieringsinstantie van het land waar ReCheck Infrastructuur is gevestigd/EU/EU-lidstaat of een derde lidstaat die een geldige en effectieve internationale overeenkomst heeft betreffende openbaarmaking van elektronisch bewijsmateriaal met de EU/het land waar ReCheck Infrastructuur is gevestigd.

ReCheck is tevens niet aansprakelijk voor uw onvermogen om de gewenste rechtsgevolgen te veroorzaken/het veroorzaken van ongewenste rechtsgevolgen als gevolg van uw gebruik van de ReCheck diensten of als gevolg van uw authenticatie van dossiers of data met uw Digitale ID.

ReCheck is verder niet aansprakelijk als iemand de gegevens over een transactie (uit het gegenereerde certificaat) in de rechtszaal tegen u gebruikt of wil gebruiken. In die zin kunt u met ReCheck diensten bewijsmateriaal creëren dat in een rechtszaak tegen u kan worden gebruikt.

14. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

14.1. Geldigheidsduur

Deze AV treden in werking op het moment dat zij door u worden aanvaard bij de installatie van de ReCheck applicatie en zijn van toepassing zolang u gebruik maakt van de ReCheck diensten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

14.2. Beëindiging door de klant

U kunt het gebruik van de ReCheck diensten en de ReCheck infrastructuur op elk moment stopzetten. U kunt uw account in de toekomst voor onbepaalde tijd herstellen indien u de ReCheck applicatie opnieuw installeert en uw Herstelzin invoert.

14.3. Beeindiging door ReCheck

ReCheck kan uw rechten beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen die via de ReCheck application wordt verstuurd, indien u uw vergoeding niet op tijd betaalt.

ReCheck kan uw rechten ook met onmiddellijke ingang beëindigen met een kennisgeving in de ReCheck applicatie indien:

U handelt in strijd met deze AV, normale gebruiksrechten, aanvaardbaar gebruik of indien u zich gedraagt in strijd met de wet en regelgeving;

ReCheck geheel afziet van de levering van de ReCheck diensten;

ReCheck hiertoe wordt verzocht of gelast door een bevoegde rechtbank, overheidsinstantie, overheidsorgaan of rechtshandhavingsinstantie

Tijdens de opschorting heeft u geen toegang tot alle of een deel van de ReCheck diensten en is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot Invoergegevens. Maar de records van transacties blijven op de blockchain.

14.4. Tijdelijke schorsing door ReCheck

ReCheck kan de Dienst tijdelijk opschorten in geval van verdenking van:

Een inbreuk of dreigende inbreuk op uw account of de beveiliging van de ReCheck Infrastructuur;

Ongeoorloofde of frauduleuze toegang tot uw account.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Deze AV, hun handhaving en interpretatie en de invulling van lacunes daarin zullen worden beheerst door het Nederlandse recht, voor zover dat niet wordt overruled door de dwingende consumenten rechtelijke bepalingen in het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

16. GESCHILLENBESLECHTING EN CONSUMENTENBESCHERMING

U kunt rechtstreeks contact opnemen met ReCheck voor een vrijwillige regeling van een geschil bij de hieronder vermelde contactpersonen.

U hebt het recht u te allen tijde tot een van de onderstaande instanties te wenden met een klacht over:

Vermeende schending van uw consumentenrechten - de Consumentenbond Vermeende schending van een goed werkende markt voor consumenten en bedrijven - de Autoriteit consument & markt Vermeende schending van uw rechten als gegevenssubject - de Autoriteit Persoonsgegevens.

In ieder geval raden wij u ten sterkste aan onmiddellijk contact op te nemen met ReCheck als u meent dat een van de voorgaande gevallen zich heeft voorgedaan en wij zullen alles in het werk stellen om de zaak in der minne en te goeder trouw met u op te lossen in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse wet.

17. WIJZIGINGEN

ReCheck kan deze AV te allen tijde wijzigen; de nieuwe/gewijzigde versie zal u ter beschikking worden gesteld via de ReCheck applicatie. Tenzij u ReCheck onmiddellijk meedeelt dat u het gebruik van de ReCheck diensten staakt via het daarvoor bestemde dialoogvenster en de ReCheck applicatie van uw apparaat verwijdert, bent u gebonden aan de nieuwe versie van de AV.

18. DIVERSEN

U stemt ermee in dat voor een optimale ervaring en voor u en uw gegevens en Digital ID of uw gegevensbescherming, ReCheck kan interageren met uw apparaat om updates te installeren waarvoor u vooraf op de hoogte zult worden gesteld.

Beschrijvingen van toekomstige product ontwikkelingen of voorgenomen updates (inclusief nieuwe of verbeterde eigenschappen of functies) anders dan de eigenschappen en functies die op de datum van de AV worden ingezet, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en zijn geen bindende verplichtingen voor ons om materiaal, code of functionaliteit te leveren. De ontwikkeling, uitgave en timing van dergelijke updates is uitsluitend ter beoordeling van ReCheck, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien een rechtbank een deel van deze AV onwettig of ongeldig verklaart, blijft de rest van kracht.

Deze AV zijn de gehele overeenkomst met betrekking tot de genoemde ReCheck diensten en kunnen niet worden gewijzigd, tenzij bij schriftelijke overeenkomst nader wordt overeengekomen tussen partijen.